หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ฉบับทดลองใช้

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับทดลองใช้ ประกอบด้วย 6 แผนการสอน ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชุมชน ความรู้สู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต การดูแลจิตใจตนเอง และการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตของชุมชนเพื่อจัดทำทำเป็นแนวทางถ่ายทอดความรู้สำหรับวิทยากรหลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิกฤตสุขภาพจิตสู่ระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทั้งเชิงระบบ ร่างกายและจิตใจในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติต่างๆ กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฯ ฉบับทดลองใช้นี้ จะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตและสาธารณภัยในระดับตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่อไป

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking