หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล

Dublin Core

Description

หลักสูตรเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้ให้คำาปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของคลินิกจิตสังคมไม่ว่าจะเป็นบทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคม ทัศนคติและจริยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา กระบวนการ ให้คำปรึกษา ระบบบริการคลินิกจิตสังคม ฯลฯ ที่ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดไปสู่อีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด และหลักสูตรการให้คำปรึกษาครอบครัว สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรทั้ง 3 เล่ม จะเป็นองค์ความรู้ที่สำาคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลต่าง ๆ ที่สนใจต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-4239-1

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking