คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

บทสรุปผู้บริหาร แผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

Dublin Core

Description

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก โดยประเทศไทยได้คาดการณ์ ว่าผลกระทบนี้จะส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ0.99 หรืออัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า8คน ต่อแสนประชากร (มรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พ.ศ. 2562 – 2563) โดยผลกระทบส่วนใหญ่ คือ ด้านสังคมเศรษฐกิจ จากมาตรการปิดสถานประกอบการ ตลาด ร้านค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

Source

https://drive.google.com/drive/folders/1-O6j6IFJ-RXhUSz1VfMl0j4YGgtQRffY

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

978-974-296-989-9

Alternative Title

Development of innovation for suicide problem
solving during pandemic COVID-19 of Thailand

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 40 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1001 (440 views)