คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 "ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุข หยุดทุกความรุนแรง : Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being"

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง” (Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร และได้จัดทำเอกสารเล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งนี้ ให้นักวิชาการและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ และอ้างอิงต่อไป

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

978-616-8340-06-6

Table Of Contents

ส่วนที่ 1 กำหนดการประชุม ...1
ส่วนที่ 2 พิธีเปิดการประชุม ...11
ส่วนที่ 3 รางวัลเชิดชูเกียรติ ...16
ส่วนที่ 4 การนำเสนองานวิชาการ ...27
ส่วนที่ 5 สรุปผลการประชุมและพิธีปิด ...136
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก ...148

Date Created

2023-09

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 308 หน้า

Rights Holder

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 277 (1081 views)