เชี่ยวชาญชีวิต ฉลาดคิดสร้างสรรค์ คู่มือสำหรับพ่อแม่

Dublin Core

Description

การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีพ่อแม่ทุกคนพากันท่มเททีจะเรียนร้และแสวงหาแนวทางเพื่อให้สิ่งทีดี่ทีสุดกับลูกนั่นคืออยากใหลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณภาพมีคุณคาและมีความสุขจะนําไปสู่การเป็นคนที่มีศักยภาพและมีความสุขในชีวิต ก็คือ การพัฒนาความคิดสามด้านได้แก่ พัฒนาให้คิดเป็น คิดดีและรู้จักคิดต่อยอดการคิดเป็น เป็นการพัฒนาสมองและใชศักยภาพทีมี่ อยูอย่างเต็มที่ซึ่งจะนําไปสูความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จในชีวิต

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 974-93425-9-3

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Text Item Type Metadata

Text

เชี่ยวชาญชีวิต ฉลาดคิดสร้างสรรค์ คู่มือสำหรับพ่อแม่

Social Bookmarking