Browse Items (2 total)

  • Date is exactly "2016-07-01"

11.Book 5 step.pdf
5 ขั้นตอน เพื่อการดูแลตนเอง สู่การ ลด ละ เลิก ดื่ม เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีปัญหาการดื่ม สามารถดูแลตัวเอง ซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาจากการถอดบทเรียน ของผู้มีปัญหาการดื่ม ที่สามารถ ลด ละ เลิก ดื่ม ได้สำเร็จ รวมทั้ง ครอบครัว และแกนนำชุมชน…

mnbig.pdf
โรคทางจิตเวชเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายด้านทั้งทางชีวภาพ จิตใจและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการทำหน้าที่ และกระทบต่อการดำเนินชีวิต บางโรคก่อให้เกิดความพิการ สำหรับโรคทางจิต คือความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2