คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสู่สุขภาวะ

mnbig.pdf
โรคทางจิตเวชเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายด้านทั้งทางชีวภาพ จิตใจและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการทำหน้าที่ และกระทบต่อการดำเนินชีวิต บางโรคก่อให้เกิดความพิการ สำหรับโรคทางจิต คือความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม…

Position: 117 (1089 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2