คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Date is exactly "2021-05-01"

1647312533902 (1).pdf
คลิปแนะนำ mental health check in เป็นคลิปแนะนำการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลรอบข้าง

Position: 794 (378 views)

ส่งเวรครบ จบทันใจ ผู้ป่วยปลอดภัย.pdf
กระบวนการรับ-ส่งเวร ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องตรงตามปัญหาและความต้องการ รวมทั้งต้องมีความปลอดภัยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมถูกต้อง…

Position: 1334 (60 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2