คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: mental health check in

Capture123.pdf
Mental Health Check In เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ Covid-19 พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. จิตอาสาใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน

Position: 1056 (260 views)

1647312533902 (1).pdf
คลิปแนะนำ mental health check in เป็นคลิปแนะนำการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลรอบข้าง

Position: 737 (321 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2