คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Publisher is exactly "กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต"

รวมเล่ม PMQA Mechanism สู่กรมสุขภาพจิต 4.0.pdf
เป็นการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตชุดเดิมที่เคยกำหนดและประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2563 ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง และตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA 4.0…

Position: 563 (148 views)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบุคมภายใน กรมสุขภาพจิต ฉบับปรังปรุง.pdf
เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ…

Position: 289 (378 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2