คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การบริหารความเสี่ยง

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบุคมภายใน กรมสุขภาพจิต ฉบับปรังปรุง.pdf
เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ…

Position: 377 (714 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2