คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง"

Book-คู่มือการผลิตสื่อการสอนออทิสติก03.pdf
ปัญหาออทิสติก เป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย หากล่าช้าจะทำให้อาการทางโรคแก้ไขได้ยากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นทีม ทั้งพ่อแม่ ครู และบุคลากรทางการแพทย์ คู่มือเล่มนี้…

Position: 13 (6142 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2