คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง

Dublin Core

Description

ปัญหาออทิสติก เป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย หากล่าช้าจะทำให้อาการทางโรคแก้ไขได้ยากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นทีม ทั้งพ่อแม่ ครู และบุคลากรทางการแพทย์ คู่มือเล่มนี้ จะช่วยให้ทีมสามารถดูแลและช่วยเหลือเด็กออทิสติกให้เป็นปกติ และลดความทุกข์ในครอบครัวลงได้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking