คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (111 total)

  • Type is exactly "คู่มือ"

คู่มือพบจิตแพทย์ฉบับการ์ตูน.pdf
คู่มือพบจิตแพทย์ฉบับการ์ตูน มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น รู้จักจิตแพทย์ ก่อนพบจิตแพทย์ ระหว่างพบจิตแพทย์ เป็นต้น

Position: 1172 (37 views)

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองฯ.pdf
จากข้อมูลปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ที่สำคัญในเด็กวัยเรียนพบว่า พฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในประเทศไทยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงและเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการรังแกกัน (bullying) ส่งผลมากมายต่อร่างกาย…

Position: 1193 (21 views)

ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำ(3).pdf
ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมช้ำๆ และสามารถนำแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ…

Position: 1177 (28 views)

14.JPG
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดาคำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ"เด็กดื้อทำอย่างไรดี!" ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…

Position: 1175 (30 views)

13.JPG
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดา
คำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ“เด็กดื้อทำอย่างไรดี?” ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…

Position: 1147 (51 views)

9.JPG
พลังใจ คือ ความเข้มแข็งทางใจ หรือ RQ (Resilience Quotient) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเราเป็นความสามารถทางอารมณ์และจิตใจ ในการปรับตัวให้กลับสู่ภาวะปกติหากพบเหตุการณ์วิกฤตหรือความยากลำาบากในชีวิต…

Position: 1096 (72 views)

7.JPG
กรมสุขภาพจิตได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรสถานศึกษาได้ใช้ศึกษาด้วยตนเอง ในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาแบบเป็นคู่เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุข…

Position: 1108 (66 views)

6.JPG
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สำาคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

Position: 1122 (59 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2