คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (26 total)

  • Tags: สุขภาพจิต

แผนเผชิญเหตุTotal (1).pdf
การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ครอบคลุม
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาล…

Position: 1324 (116 views)

สแกน0129_merged.pdf
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้าง องค์ประกอบ ของความหยุ่นตัว และหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรื่องการเสริมสร้างความหยุ่นตัวเพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพจิตที่เกี่ยวเนื่องจากสงครามและการก่อการร้าย

Position: 1369 (99 views)

3 COVID.jpg
การปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ใส่ใจในสิ่งที่ทำแต่ละขณะ สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ส่งพลังบวกกับผู้คนรอบข้าง

Position: 1380 (95 views)

messageImage_1696489897968.jpg
มาตรการด้านสุขภาพจิต 5 มิติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยทางจิตผู้ดูแลและสังคม การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ

Position: 1389 (91 views)

รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf
โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิต อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระยะต่อไป

Position: 1389 (91 views)

รวมกฎหมาย อนุบัญญัติ.pdf
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายในการสร้างเสริม ป้องกัน
และการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มี
ความผิดปกติ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข…

Position: 1415 (84 views)

ไวนิลเช็คอิน 2 ภาษา.jpg
ไวนิลแบบประเมินสุขภาพจิต ตรวจเช็คสุขภาพใจ 2 ภาษา (ภาษาไทยและเมียนมาร์)

Position: 1350 (105 views)

mental health check-in .jpg
แบบประเมินสุขภาพใจเบื้องต้น สุขภาพจิตดี เริ่มที่ใส่ใจ โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพใจ ประเมินพลังใจ RQ ประเมินความเครียด ประเมินภาวะหมดไฟ ประเมินซึมเศร้า ประเมินเสี่ยงฆ่าตัวตาย

Position: 1283 (175 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2