Browse Items (1 total)

  • Tags: ข้อเสนอแนะ(เบื้องต้น) สำหรับการจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ระดับภูมิภาคในอาเซียน

7. PB-99_SEACID-TH-RGB.pdf
“รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย” คือ สำนวนไทยที่แสดงให้เห็นความสำคัญของการรู้รักสามัคคี การทำงานเป็นทีมและเน้นประโยชน์ส่วนรวม สำนวนนี้สอดคล้องกับบริบทการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือ โควิด-19 เป็นอย่างดี…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2