Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  2563.pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายบริหารงานของส่วนราชการ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2