Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือการฝึกอบรม

37. คู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาคู่สมรสสำหรับวิทยากร.pdf
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ในการหล่อหลอม ขัดเกลาอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2