Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือการให้การปรึกษาคู่สมรส

38..pdf
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ในการหล่อหลอมขัดเกลา อบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2