คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (68 total)

  • Tags: คู่มือ

2565 รับผิดชอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
คู่มือความรู้เรื่อง “รับผิดชอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข” จัดทำขึ้นสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ให้เข้าใจความสำคัญของการมีความรับผิดชอบและเรียนรู้การพัฒนาทักษะความรับผิดชอบด้วยตนเอง ตลอดจนยอมรับผลทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดจากการกระทำต่าง ๆ…

Position: 1222 (57 views)

SA7_A4 รวมเล่ม.pdf
คู่มือ Smart kids Area 7 : SA 7 เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหา 2 ส่วนเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM - based Family - mediated Preschool Parenting Program) และการส่งเสริมสุขภาพ 4 ด้าน (4D)…

Position: 1217 (61 views)

คู่มือการเตรียมตัวมาพบแพทย์ที่คลินิกจิตเวชทั่วไป.pdf
คู่มือการเตรียมตัวพบแพทย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการและขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนพบแพทย์

Position: 786 (245 views)

รวมไฟล์คู่มือสำหรับผู้ปกครอง.pdf
หนังสือเล่มนี้วัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลช่วยเหลือเด็ก และนักวิชาชีพต่าง ๆ ได้เข้าใจลักษณะและวิธีบำบัดดูแลเด็กออทิสติกอย่างง่าย ๆ อันเป็นโอกาสให้แแก่เด็กออทิสติก ที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไป

Position: 1197 (77 views)

3.คู่มือโปรแกรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ.pdf
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ และอนาคตผู้สูงอายุจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสังคมและหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น…

Position: 477 (384 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2