Browse Items (1 total)

  • Tags: ติดสุราเรื้อรัง

9.กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (AA)111.pdf
เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มปัจจัยบำบัดและองค์ความรู้ที่สำคัญของกลุ่มเอเอได้แก่ หลัก 12 ขั้นตอนและธรรมเนียมปฏิบัติ 12 ข้อ การบำบัดเพื่อเสริมให้พัฒนาตามหลัก 12 ขั้นตอน ผลลัพธ์ของกลุ่มเอเอ และความก้าวหน้าของเครือข่ายกลุ่มเอเอในประเทศไทย
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2