คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ต้านเศร้า ต้านโควิด 19

163548136977611.pdf
ในยุคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพจิต เราต้องช่วยกัน สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง (3ส) และด้วย "พลัง อึด ฮึด สู้" แม้ว่าจะเจอสถานการณ์ลำบาก ที่สำคัญคือต้องมีกำลังใจ จะสามารถเอาชนะอุปสรรค ปรับการกระทำ ปรับพฤติกรรม…

Position: 793 (373 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2