Browse Items (1 total)

  • Tags: บรรณาธิการ

EditorsHandbook10Aug.pdf
เพื่อพัฒนานักวิชาการของกรมสุขภาพจิตให้มีทักษะในการจัดทำบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติ และพัฒนาวารสารของโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพระดับประเทศต่อไป ได้จัดอบรมต่อเนื่องทุกปี…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2