Browse Items (1 total)

  • Tags: ผู้ดูแล

คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ.pdf
คู่มือฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะ ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ นำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2