โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ
คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Dublin Core

Description

คู่มือฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะ ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ นำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ เพิ่มพูนทักษะ และส่งเสริมพลังใจให้แก่ญาติผู้ดูแลต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking