คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: ผู้ดูแล

คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ.pdf
คู่มือฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะ ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ นำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ…

Position: 79 (1952 views)

_(R to R 2553)(1).pdf
เปรียบเทียบผลความรู้และทักษะของผู้ดูแลก่อนรับการอบรมกับหลังรับการอบรมโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินทายใจส่วนบน

Position: 1351 (56 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2