Browse Items (1 total)

  • Tags: มการให้การปรึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

32.pdf
การให้การปรึกษานอกจากจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจให้กลับมามีความเข้มแข็ง หาทางออกและยืนได้ด้วยตนเองได้แล้ว ยังพบว่าในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการให้บริการสาธารณสุข…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2