Browse Items (1 total)

  • Tags: ยาบ้าสำหรับประชาชน

ปก.tif1111.pdf
คู่มือความรู้เรื่องยาบ้าสำหรับประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจปัญหาและสาเหตุของยาบ้า รวมทั้งโทษ พิษภัย ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและสังคมในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งมีแนวทางในการดูแลจิตใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2