คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

3. UploadAttachFile_2020_EBook_49466_20200220164015.pdf
การรับแจ้งเหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของการดูแลรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่น…

Position: 218 (570 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2