Browse Items (1 total)

  • Tags: ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

3. UploadAttachFile_2020_EBook_49466_20200220164015.pdf
การรับแจ้งเหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของการดูแลรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2