คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

screening2560.pdf
การคัดกรองสุขภาพจิต เป็นการใช้ชุดเครื่องมือหรือการทดสอบแบบย่อและเฉพาะเจาะจง เพื่อระบุความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะพบประเด็นเฉพาะทางสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวช ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กวัยเรียน คือ เด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี…

Position: 43 (2853 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2