การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

Dublin Core

Description

การคัดกรองสุขภาพจิต เป็นการใช้ชุดเครื่องมือหรือการทดสอบแบบย่อและเฉพาะเจาะจง เพื่อระบุความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะพบประเด็นเฉพาะทางสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวช ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กวัยเรียน คือ เด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี หรือระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการพัฒนาการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิต และทักษะทางวิชาการ การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ปัจจุบันมีการดำเนินการในหลายระดับ หลายรูปแบบ และมีการนำเครื่องมือคัดกรองมาใช้อย่างหลากหลาย ทำให้ในบางกรณีเกิดความเข้าใจผิด ใช้ผิดวัตถุประสงค์ และแปลผลคลาดเคลื่อน

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking