Browse Items (1 total)

  • Tags: เอสรา เทพพิทักษ์

beautiful.pdf
Beautiful Mind ผลิตโดย กรมสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างพลัง อึด ฮึด สู้ พลังใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิต บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนไทยในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพร่างกาย ปัญหาด้านจิตใจ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2