Browse Items (1 total)

  • Tags: โครงการ 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน

3. One Hospital One School (OHOS).pdf
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยพบขนาดของปัญหาทั้งประเทศไทย และทั่วโลกร้อยละ 20 ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน คือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการติดเกม ปัญหาความรุนแรงและปัญหายาเสพติด…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2