คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: 19วิธีคลายจิตใจสำหรับผู้ประสบภัย Covid-19

1 (2).pdf
19วิธีคลายจิตใจสำหรับผู้ประสบภัยCovid-19

>แม้ว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ในบ้านเราจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงเป็นสภาวะที่เราทุกคนจะยังคงประมาทและการ์ตกไม่ได้เลย เมื่อชีวิตต้องพบกับความเครียดหลายทิศทาง ทั้งการทำงาน…

Position: 1033 (209 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2