คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (116 total)

  • Tags: infographic

การ์ดA5ในถุงแคร์ใจ.pdf
infographic ถุงแคร์ใจ ประกอบด้วย
- เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
- วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด
- เครียดได้คลายเป็น
- สื่อสารวัคซีนใจ เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด
- วิธีดูแลใจเมื่อต้องสูญเสียคนรัก
- การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วย 3 ส
- 5 ข้อฉุกคิด…

Position: 1092 (388 views)

8 ข้อแนะนำ ด้านกาย สำหรับผู้ป่วยในรพ.สนาม (1).pdf
แนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม 8…

Position: 891 (430 views)

9.pdf
infographic สุขได้แม้กังวลใจ สุขได้แม้ใจกังวล ความวิตกกังวลไม่ได้แย่เสมอไป ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 นี้ วิตกกังวลไว้บ้างก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากความกลัวอละกังวล หากรู้ตัวว่ากำลังกลัววิตกกังวให้ท่านปรับมุมมองและความกังวล ดังนี้ ....

Position: 1018 (405 views)

4 (1).pdf
แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19 ผู้ป่วยจิตเวชบางกลุ่มที่มีปัญหาการรับรู้ความเป็นจริงและควบคุมพฤตกรรมตนเองไม่ได้ ควรเน้นย้ำการล้างมือ ควรเพิ่มกิจกรรมคลายเครียด เน้นย้ำเรื่อง “ตระหนักแต่ไม่ตระหนก”

Position: 1057 (395 views)

3 (1).pdf
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในสังคมที่
มีอิธิพลต่อการปฏิบัติงานด้านจิตเวชเป็อย่างมากทั้งทางส่วนตัวและวิชาชีพ…

Position: 901 (428 views)

การดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม.pdf
infographic การดูแลจิตใจสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย

ก่อนเข้า
แรกเข้า
ระหว่าง
ก่อนออก
หลังออก

Position: 1220 (333 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2