คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: Cannabis Psychosis

Book_Cannabis.pdf
พืชกัญชามีสารเคมีบางชนิดที่สามารถออกฤทธิ์และส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและจิตใจ ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้เพื่อความบันเทิง รื่นเริง และใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคต่างๆ แต่จากการศึกษางานวิจัยพบว่า การเสพติดกัญชาสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางจิตเวช…

Position: 122 (1400 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2