Browse Items (1 total)

  • Tags: NAM

nam.pdf
โปรเจค "น้ำ" โดยกรมสุขภาพจิต
ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อที่ก่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (mental health literacy) ในเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษา ผ่านเรื่องราวปัญหาของตัวละครในแต่ละเรื่อง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2