คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: S H O E S

91382491_1222494247920789_1944281753019482112_n (1).pdf
S..Supportive relationships สนุบสนุนสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน
H..Healthy coping strategies ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
O..Optimism มองโลกแง่บวก
E..Emotional awareness ใส่ใจสำรวจอารมณ์และจิตใจของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
S..Skill for living…

Position: 1056 (318 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2