คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับโปรแกรมการบำบัดแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและอาการทางจิตในผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเภท

Dublin Core

Description

ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับโปรแกรมการบำบัดแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและอาการทางจิตในผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเภท

Publisher

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Date

Format

Language

Table Of Contents

บทคัดย่อ - ก
Abstract - ค
กิตติกรรมประกาศ - จ
บทที่ 1 บทนำ - 1
1. ความเป็นมาและความสำคัญชองปัญหา - 1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย - 7
3. ค าถามการวิจัย - 8
4. สมมติฐานการวิจัย - 8
5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย - 8
6. รูปแบบการวิจัยและขอบเขตการวิจัย - 8
7. นิยามศัพท์ในการวิจัย - 9
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - 10
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - 11
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ป่วยสุรา - 12
2. แนวคิดทฤษฎีผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเภท - 21
3. การบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเภท - 28
4. รูปแบบการบ าบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด - 30
5. การดูแลรักษาแบบบูรณาการ -32
6. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด - 34
7. การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับโปรแกรมการบ าบัดแบบบูรณาการในผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเภท - 39
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - 42
9. กรอบแนวคิดการวิจัย - 44

Date Created

2020-07-09

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 162 (1076 views)