คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน

Dublin Core

Description

การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี ด้านแนวคิดพื้นฐานเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ พร้อมด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ประชาชน มีคุณภาพด้านสุขภาพทางจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ดี

Publisher

กรมสขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Type

Identifier

ISBN : 974-415-143-9

Table Of Contents

แนวคิดพื้นฐานเรื่องความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3 - 5 ปี ... 1
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว ... 3
จะรู้อีคิวลูกได้อย่างไร ... 4
แบบคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี ... 4
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี ... 5
ทําไมต้องพัฒนาอีคิวเด็ก ... 10
จะสร้างอีคิวลูกรัก 3-5 ปีได้อย่างไร ... 11
ลูกอีคิวดีพ่อแม่จะได้อะไร ... 14
การดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก
อายุ 3 - 5 ปี ... 19
กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์สุขภาพชุมชน ... 21
การคัดกรองและประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3 - 5 ปี ... 21
การจัดนิทรรศการเรื่อง “พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจลูกรักพัฒนาอีคิว" ... 22
การประกวดเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3 - 5 ปี ... 23
จัดเวทีให้พ่อแม่คุยกันเรื่องการเลี้ยงดูลูกเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ... 24
การเผยแพร่ความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ... 25
กิจกรรมเสริมสร้างอีคิวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล ... 26
การจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3 - 5 ปี ตามความเหมาะสม ... 26
การประเมินผล ... 26
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3 - 5 ปี ... 29
กิจกรรมหมวด 1 : การรู้จักและควบคุมอารมณ์ ... 31
-มารจักอารมณ์กันเถอะ ... 33
-วงกลมอารมณ์ดี ... 36
กิจกรรมหมวด 2 : การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุมีผลและความคิดทางบวก ... 39
-เราทําได้ ... 41
-นักสืบน้อย ... 44
กิจกรรมหมวด 3 : การรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ... 47
-กล้องนิสัยดี ... 49
-แยกถั่วแยกคน ... 52
กิจกรรมหมวด 4 : การเข้าใจและเห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกัน ... 55
-ทุกส่วนล้วนสําคัญ ... 57
-ร่วมแรงร่วมใจ ... 60
กิจกรรมหมวด 5 : ทักษะในการเสริมสร้างคุณภาพของการอยู่ร่วมกัน ... 65
-คู่หูหัวใจตรงกัน ... 67
-ล้างรถ ... 69
กิจกรรมหมวด 6 : การสร้างแรงจูงใจ ... 71
-เต่ากับกระต่าย ... 73
- ลูกแก้วกลมกลิ้ง ... 76
กิจกรรมหมวด 7 : การสื่อสารที่เหมาะสม ... 79
-ฟังให้รู้เรื่อง ... 81
-สื่อสาร - รับสาร ... 85
กิจกรรมหมวด 8 : ความภาคภูมิใจในตนเอง ... 89
-ผูกเชือกรองเท้า ... 91
-วันนี้ฉันจะ....... (ฉันจะไม่........) ...93

Extent

102 หน้า

Rights Holder

กรมสขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 136 (1757 views)