คู่มือการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติ

Dublin Core

Title

คู่มือการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติ

Collection Items

คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อต่างๆ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก นับเป็นช่วงวัยที่อาจ…

แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประชาชนมีสุขภาพจิตดีถือเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพจิตตนเอง โดยมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพจิต เน้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในทุกช่วงอายุด้วยการกระจายอำนาจสู่ชุมชน…

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต
แผนนประคองกิจการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกันตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติ…

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง
การประเมินผลในครึ่งแรกของปีงบประมาณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุขภาพจิตได้มบทวนสถานะการดำเนินงานของตัวชี้วัดในรอบครึ่งปีงบประมาณ ปีะกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้…

แนวทางบริการนิติจิตเวชเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางอาญา
เล่มนี้ คณะทำงานด้านนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อันประกอบด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวชและกฎหมายเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริการนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น…

บทสรุปการสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน “Vaccine Hesitancy; Management and Intervention”
เอกสารสรุปผลการดำเนินการในการจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน (Vaccine Hesitancy ; Management and Intervention) เล่มนี้…

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสพบกับเหตุการณ์รุนแรงที่มากระทบทั้งร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นชั่วคราว แค่ผลกระทบจิตใจคงอยู่นานหรือหายไปอย่างรวดเร็ว…

แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ Mental Health Package
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามลำดับ และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง…
View all 273 items

Collection Tree

Social Bookmarking