แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรู้คิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดย องค์การอนามัยโลก

Dublin Core

Description

แนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให์ความรู์กับผู้ใหญ่บริการสุขภาพรัฐบาลผู้กําหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะการรู้คิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อมโดยแนวทางสาธารณสุขและเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมหลายอย่างเป็นปัจจัยร่วมกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อคําแนะนําหลักเหล่านี้จึงสามารถบูรณาการเข้ากับโปรแกรมสําหรับเลิกบุหรี่การลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและการดูแลด้านโภชนาการ

Date

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-4202-5

Date Copyrighted

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking