WHO guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services

Dublin Core

Description

“คู่มือ WHO การบูรณาการสุขภาพจิตสตรีตั้งครรภ์ถึงระยะหลังคลอดในบริการสุขภาพแม่และเด็ก” การสนับสนุนสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและคุณภาพบริการของแม่และเด็กซึ่งการบริการสามารถปรับปรุงได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกความปลอดภัยในการปรึกษาปัญหาที่พวกเขาเจอด้วยการเคารพในปัจเจกบุคคลและเอาใจใส่โดยปราศจากการตีตรา

คู่มือเล่มนี้ ได้สรุปแนวทางที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งอธิบายว่าผู้จัดการโปรแกรม ผู้จัดบริการสุขภาพ และผู้กำหนดนโยบายที่รับผิดรอบในการจัดทำแผนและจัดบริการสุขภาพแม่และเด็ก ให้สามารถพัฒนาและรักษาคุณภาพในระดับสูง บูรณาการบริการด้านสุขภาพจิตสำหรับสตรีตั้งครรภ์ถึงระยะหลังคลอด โดยรวบรวมหลักฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการด้านสุขภาพแม่และเด็กในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ระบุอาการของปัญหาสุขภาพจิต และตอบสนองในลักษณะที่ปรับให้เข้ากับบริบทพื้นที่และวัฒนธรรม

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-92-4-005714-2

Date Copyrighted

License

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)

Social Bookmarking