คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Dublin Core

Description

ความต้องการการดูแลสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในขณะที่การดําเนินงานที่เน้นการดูแลรักษารายบุคคลและการดําเนินงานแบบ Top down ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที จึงมีการนําแนวคิดของการดูแลสุขภาพจิตและการสนับสนุน
ทางจิตสังคมในระดับชุมชนเข้ามาใช้

Source

https://drive.google.com/drive/folders/1-O6j6IFJ-RXhUSz1VfMl0j4YGgtQRffY

Publisher

นันทาวดี วรวสุวัส

Date

Format

Language

Identifier

978-974-296-984-4

Alternative Title

Program of Enhancing Community Mental Health Vaccine During the COVID-19 Outbreak

Table Of Contents

บทที่1 บทนํา ...1
ที่มาและความสําคัญของปัญหา ...1
วัตถุประสงค์ ...6
ขอบเขตงานวิจัย ...7
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัย ...8
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...9
บทที่2 การทบทวนวรรณที่เกี่ยวข้อง ...11
ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน (Research and Development) ...12
ระยะที่ 2 การนําไปปฏิบัติและการขยายผล (Implementation and scaling up) ...30
ระยะที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) ...36
กรอบแนวคิดการวิจัย ...38
บทที่3 ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ...39
บทที่4 ผลการศึกษา ...63
ผลการศึกษาระยะที่ 1 ...64
ผลการศึกษาระยะที่ 2 ...94
ผลการศึกษาระยะที่ 3 ...127
บทที่5 อภิปรายและวิจารณ์ผล ...167
บทที่6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ...181

Date Created

2023-05

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 230 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 910 (426 views)