คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4-การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน.pdf
ความต้องการการดูแลสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในขณะที่การดําเนินงานที่เน้นการดูแลรักษารายบุคคลและการดําเนินงานแบบ Top down ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที…

Position: 806 (489 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2