คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Recently Added Items

บอร์ดนิทรรศการ เรื่อง วัคซีนใจในชุมชน

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน) (1).pdf

วัคซีนใจในชุมชน (Community Mental Health Vaccines) เป็นมาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมแรงรวมใจกันในการแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ…

ความรุนแรงลดได้ด้วย...หัวใจ

ความรุนแรงลดได้ด้วยหัวใจ.pdf

ความรุนแรงลดได้ด้วย...หัวใจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการดูแลผู้ป่วยก้าวร้าวลดอุบัติการณ์ผู้ป่วยทำร้ายกัน และลดอุบัติการณ์ผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่

รายงานประจำปีของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564(1).pdf

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยทางจิตเวช…