คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Recently Added Items

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 "ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุข หยุดทุกความรุนแรง : Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being"

Proceedings 2566-Total.pdf

กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง”…

10 วิธีมีความสุขในการทำงาน

10วิธีมีความสุขในการทำงาน.pdf

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิต ช่วงเวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันที่เราต้องอยู่ที่ทำงาน คงจะดีที่สุดหากคุณได้ทำงานที่ดีและมีความสุข…

หมดแรงจูงใจ..ทำอย่างไรดี

หมดแรงจูงใจ.ทำอย่างไรดี.pdf

แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันที่ทาให้คนอยากทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีทิศทาง ในบริบทของการทางาน…