Recently Added Items

5 ขั้นตอนเพื่อการดูแลตนเองสู่การลด ละ เลิก ดื่ม

11.Book 5 step.pdf

5 ขั้นตอน เพื่อการดูแลตนเอง สู่การ ลด ละ เลิก ดื่ม เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีปัญหาการดื่ม สามารถดูแลตัวเอง…

รูปแบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดในชุมชนบทเรียนรู้ในพื้นที่

7.บทเรียนรู้ในชุมชน เล่มเหลือง ATS (1).pdf

การดื่มสุราและใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้สูญเสียสุขภาวะ ทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว…

คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น.pdf

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย…

แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ

26.09.63-แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบ_compressed.pdf

ประชาชนมีสุขภาพจิตดีถือเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพจิตตนเอง โดยมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพจิต เน้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี…

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต

1_compressed.pdf

แผนนประคองกิจการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่มป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำอิงตามหลักการเจริญสติสำหรับผู้ติดสุราเรื้อรัง

8.คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่ม_olrawan.pdf

“คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่มป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ อิงตามหลักการเจริญสติสำหรับผู้ติดสุราเรื้อรัง”…

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ i-MAP Health

5.book_imap_health54_final.pdf

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ในปีพ.ศ. 2553 ที่ผา่ นมา ไดพั้ฒนารูปแบบการดูแลผูมี้ปญั หาการดื่มสุราในระบบสุขภาพนำร่อง…

คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง

1-คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ปี63.pdf

กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังใจ (resilience) นี้ จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น…

SELF-HELP PLUS (SH+)
A GROUP-BASED STRESS MANAGEMENT COURSE FOR ADULTS

9789240035119-eng.pdf

Self-Help Plus (SH+) is WHO’s 5-session stress management course for large groups of up to 30 people. It is delivered by supervised, non-specialist…

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564.pdf

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่ 1…