ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

Dublin Core

Title

ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

Collection Items

คู่มือการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry
กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้จัดทำ คู่มือการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry ขึ้น โดยรายละเอียด ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบTelepsychiatry…

หลักสูตรแกนกลางการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาล
หลักสููตรนี้เป็นการสรุปรวบยอดความรู้และทักษะการให้้คำปรึกษาเพื่่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อมสร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้้คำปรึกษามีการสร้างความรู้ความเข้้าใจผ่่านการทำกิจกรรมและการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้…

หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล
หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาลนี้้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาวิทยากรการให้คำปรึกษา ซึ่่งเป็นกลไกสำคััญสำหรัับการเพิ่่มศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาให้มีทักษะการให้คำปรึกษาการทำความเข้าใจชีวิตมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายและมีประสบการณ์…

หลักสูตรการให้คำปรึกษำครอบครัวสำหรับผู้ให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศำล
หลักสูตรเล่มนี้ต่อยอดจาก 1. หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2. หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด สำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล ที่ผู้ให้คำปรึกษาต้องผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น…

หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล
หลักสูตรเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้ให้คำาปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของคลินิกจิตสังคมไม่ว่าจะเป็นบทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคม ทัศนคติและจริยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา กระบวนการ ให้คำปรึกษา ระบบบริการคลินิกจิตสังคม ฯลฯ…

หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติดสำหรับผู้ให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาล
หลักสูตรเล่มนี้ถือเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” โดยเป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อม สร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้คำ…

5 ขั้นตอนเพื่อการดูแลตนเองสู่การลด ละ เลิก ดื่ม
5 ขั้นตอน เพื่อการดูแลตนเอง สู่การ ลด ละ เลิก ดื่ม เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีปัญหาการดื่ม สามารถดูแลตัวเอง ซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาจากการถอดบทเรียน ของผู้มีปัญหาการดื่ม ที่สามารถ ลด ละ เลิก ดื่ม ได้สำเร็จ รวมทั้ง ครอบครัว และแกนนำชุมชน…

รูปแบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดในชุมชนบทเรียนรู้ในพื้นที่
การดื่มสุราและใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้สูญเสียสุขภาวะ ทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์มูลค่ามหาศาล จากผลการรายงานดัชนีภาระโรคและสุขภาพของคนไทยในปี พ.ศ. 2552…
View all 109 items

Collection Tree

  • ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

Social Bookmarking