การดูแลพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา

Dublin Core

Description

การดื่มสุราในประชากรวัยทำงานมีผลกระทบต่อบุคคลและสถานประกอบการ และเป็นสิ่งที่ผลักดันสถานประกอบการให้ใส่ใจและดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว การดูแลพนักงานนั้นเริ่มต้นจากการมีข้อมูลผลกระทบของการดื่มแล้ว ทำให้ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายมีการจัดตั้งทีมงานและมีวิธีการต่างๆ ในการดูแลพนักงานตามมา เช่น การให้ความรู้แก่พนักงาน การคัดกรองพนักงานที่ดื่มจนเกิดปัญหา การอบรมผู้ให้คำปรึกษา เป็นต้น

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking