Browse Items (16 total)

  • Creator is exactly "กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต"

26.09.63-แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบ_compressed.pdf
ประชาชนมีสุขภาพจิตดีถือเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพจิตตนเอง โดยมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพจิต เน้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในทุกช่วงอายุด้วยการกระจายอำนาจสู่ชุมชน…

คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ.pdf
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสพบกับเหตุการณ์รุนแรงที่มากระทบทั้งร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นชั่วคราว แค่ผลกระทบจิตใจคงอยู่นานหรือหายไปอย่างรวดเร็ว…

แผ่นพับรักรู้.pdf
แผ่นพับ เสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว"รักรู้ Together" มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 3 พลัง สร้างวัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย พลังบวก พลังหยืดหยุ่น พลังร่วมมือ

1648609466369.pdf
video การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารของวัยรุ่นกับคนในครอบครัวเพื่อให้เิกิดความเข้าใจกันและมีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

คู่มือ การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว (1).pdf
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สําคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control)05.pdf
โปรแกรมเล่มนี้พัฒนาขึ้้­นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ใน 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมและ2) กลุ่มเป้าหมาย โดยในกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม ประกอบด้้วย ครูประจำชั้­นครูที่่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูแนะแนวหรือครูที่่ปรึกษา) โดยมุ่งหวังให้ครูตระหนัก…

1เทคโนโลยีการเสริมสร้างEQtotal.pdf
ปฐมวัย ถือเป็นช่วงเวลาที่เป็นรากฐานของการพัฒนาและเติบโตที่สําคัญที่สุดในชีวิต ในช่วงเวลาแรกเกิด-5 ปี เด็กจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทั้งสมอง ทักษะทางสังคม อารมณ์ และการเคลื่อนไหว ดังนั้น การพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้น ๆ…

บอร์ดนิทรรศการ2(ป้องกันการฆ่าตัวตาย).pdf
infographic ปัญหาการฆ่าตัวตายป้องกันได้ 10 สัญญาณ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2