Browse Items (7 total)

  • Tags: วัคซีนใจ

แผ่นพับรักรู้.pdf
แผ่นพับ เสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว"รักรู้ Together" มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 3 พลัง สร้างวัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย พลังบวก พลังหยืดหยุ่น พลังร่วมมือ

1650259007373.pdf
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 7…

1650249304534.pdf
“สร้างวัคซีนใจในชุมชน”

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน covid -19 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสร้างขวัญและกำลังใจแก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว…

แผ่นปลิววัคซีนใจในชุมชน.pdf
วัคซีนใจในชุมชน โดยใช้มาตราการ 4 สร้าง ได้แก่

สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน
สร้างความหวังในชุมชน
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในชุมชน

0_คู่มือแนวทางสร้างวัคซีนใจเขตสุขภาพที่ 9.pdf
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจของคนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนวิกฤตอื่นๆในอนาคต และสามารถปรับตัว…

1077664.pdf
infographic วัคซีนใจในสถานประกอบการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

มาตราการ 4 สร้างในสถานประกอบการ
สร้งความรู้สึกปลอดภัยในสถานประกอบการ
สร้างความรู้สึกสงบในสถานประกอบการ
สร้างความคาดหวังในสถานประกอบการ
สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในสถานประกอบการ

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน).pdf
วัคซีนใจ ในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ประกอบด้วย

ความรู้สึกปลอดภัย
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความหวัง
สร้างความเข้าใจและให้โอกาส
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2